Projektet er et forslag til Det Digitale Nordjylland (http://www.nja.dk/ddd/index.html) udarbejdet af PG Policy, Research & Education (Copyright) 2000.05.03 www.policy.dk

Konceptet herunder begrebet mobile læringsklodser er egenhændigt skabt af PG Policy, Research & Education ved Peter Gorm Larsen.  

Er der nogen der er blevet inspireret i Nordjylland? Se adressen http://www.ikt-kursus.dk/

Jeg har valgt at sende ideen til høring og er således interesseret i alle kommentarer og forslag. Jeg er også klar til at mødes med dem, der kunne være interesseret i projektet. Evt. kunne vi skabe en projektgruppe eller en forening.

Kommentarer til projektet kan indlægges i debatforummet www.policy.hotforum.dk eller sendes til www.policy.dk, hvor der findes e-mail adresser. 

Min egen baggrund: 

Cand scient pol, Konsulent på Danmarks Biblioteksskole, tidligere eksternlektor i international politik og europæiske forhold  på Ålborg Universitet, seminarieadjunkt på Ålborg Seminarium, hvor jeg var med i gruppen som vandt 3 millioner kroner doneret af Novo Nordisk til et IKT projekt på seminariet.     

Mobile læringsklodser i den lærende region

Projekt mål: 

·         at etablere en regional IT-kompetenceudvikling i en livslang læringsproces,

·         at medvirke til at forhindre udviklingen af et A-hold og B-hold i relation til IT-kompetencer, men også læring i almindelighed,

·         at skabe vidende borgere der kan deltage i demokratiske processer herunder også i virtuelle rum,

·         at etablere lokale og regionale netværk i netværkssamfundet,

·         at mindske kløften mellem center og periferi i regionen,

·         at etablere et tværinstitutionelle og tværfaglige læringsmiljøer,

·         at indhøste pædagogiske erfaringer og udvikle nye pædagogiske teorier,

·         at bidrage til en mere økologisk balance i form af mindre transport til uddannelsescentrene,

·         at etablere et nyt regionalt produkt i form intelligente læringsklodser som på sigt kan sælges i ind- og udland,

·         at skabe mulighed for at nordjysk uddannelse på sigt kan leveres andre steder på kloden.

 

Indledning 

Projekter og økonomiske ressourcer har traditionelt haft en tendens til at tilflyde store regionale institutioner og bycentre sådan at aktiviteter, fysisk kapital, bygninger og personer koncentreres i lommer. Ofte bliver det til endnu flere mursten, mere koncentration og mere trafik. 

Udviklingsmidler har en tendens til at anspore til en særlig snæver konkurrence mellem institutioner om hvem der kan få størst støtte til projekter. Ofte er målet mere udstyr, flere faste stillinger, flere lærertimer, flere konferencer, flere rejser og på sigt større organisationer. Der er med andre ord tale om institutionsegoisme mere end fælles visioner om at ændre et givet område. Mange projekter har også karakter af at være mere af det samme. F.eks. flere computere, mere fjernundervisning, flere netværk osv.   

Regioner bliver skæve. Landområder og små bysamfund affolkes. B-holdet bliver tilbage. Det er dem, som betragtes som værende uambitiøse. Det er folk som ikke er mobile. Ofte er det de ældre eller personer som har tilknytning til primær- og sekundærerhverv. I disse områder findes der ikke aftenskoler og uddannelsestilbud.  

Hvis borgerne i disse landområder og små bysamfund vil have et kompetenceløft  bliver de nødt til at søge ind til de større bycentre i eller udenfor regionen, hvor uddannelsesinstitutionerne holder til. 

Vision 

Visionen bag de mobile læringsklodser er, at nogle af ressourcerne bag Det Digitale Nordjylland skal ud til borgerne i landområderne og de småbysamfund. B-holdet skal have et kompetenceløft, når det gælder IT-færdigheder og kundskaber, men også muligheden for at dygtiggøre sig inden for andre fagområder. 

Der skal etableres et antal mobile læringsklodser som har forskellige funktioner. Klodserne kan sættes sammen som legoklodser afhængig af de konkrete projekter. Denne fleksibilitet findes ikke i de fysiske bygninger. Man vil også bedre kunne udnytte sparsomme IT ressourcer i stedet for at alle institutioner anskaffer sig det samme udstyr som i øvrigt hurtigt forældes. 

For alle læringsklodser gælder at de kan transporteres på lastbiler eller skibe. På længere sigt kan enkelte læringsklodser i perioder udstationeres i andre dele af verden. F.eks. kan læringsklodsen følge en nordjysk gymnasieklasse som skal til Estland. Man kunne også forestille sig en gruppe af nordjyske uddannelsesinstitutioner som ønsker at eksportere deres fjernundervisning til f.eks. Norge eller Sverige. De ønsker at få sat en læringsklods op i Oslo og Stockholm i en kortere periode. 

Læringsklodserne skal designes, udvikles, produceres og udstyres af virksomheder i den nordjyske region med henblik på senere at kunne sælges i ind- og udland. Måske kan læringsklodsen patenteres. Klodsernes fysiske udformning kan måske bygge på erfaringer fra værftindustrien i Frederikshavn og forsvaret. 

De mobile læringsklodser er intelligente. De er udstyret med computere og der er adgang til Internettet via æterbåren kommunikation. I den sammenhæng er der flere store virksomheder i det nordjyske område, som har en særlig kompetence indenfor mobiltelefoni. 

De intelligente læringsklodser kan lokaliseres i det fysiske rum via satellit. De kan fjernstyres via nettet, således at f.eks. varmen kan reguleres og adgang til de fysiske klodser kan gives. Aktiviteterne i læringsklodserne kan dels følges via webcams og dels ved et online kalender- og bookingsystem. De intelligente læringsklodser er ikke mere uvirkelige end Coca-Cola som har opstillet automatiske maskiner som via et netværk gør opmærksom på, hvis de skal fyldes op eller er gået i stykker.   

Der findes forskellige typer af læringsklodser. En type har karakter af at være undervisningslokale for 8 personer, en anden typer er grupperum, en type er rene IT-værksteder, endelig er der en læringsklods der er indrettet som et sted, hvor der kan produceres tv. På sigt kan der indrettes læringsklodser, som kan anvendes som dormitorier, hvis man ønsker at lave projekter i øde egne eller i udlandet.

 

Tænkte scenarier 

Flere borgere i Brovst har via Brovstbynet på Internettet gjort opmærksom på, at de er interesseret i noget fjernundervisning. De har fundet sammen via Internettet og har ansøgt over nettet om at få en læringsklods stillet op i byen i en måned. 

Ålborg Seminarium kommer ud i læringsklodsen og præsenterer mulighederne for liniefag som fjernundervisning. Det samme gør Åben universitet fra Ålborg Universitet. Der sættes processer i gang. Der er borgere, der straks melder sig til kurserne. Der gives introduktioner og etableres grupper og netværk. Basale kurser i brug af Internettet gives af undervisere fra Ålborg handelsskole således at kursisterne kan arbejde i de virtuelle læringsrum. Flere af kursisterne er pensionister og har aldrig arbejdet med computere. 

Danmarks Biblioteksskole har indrettet en læringsklods, hvor fokus er på informationssøgning og avanceret brug af Internet i forbindelse med research, nyheds- og konkurrentovervågning. Fra den mobile læringsklods udbydes der små korte kurser, men der åbnes også op for at borgerne på egen hånd kan få adgang til computerne. Det karakteristiske er her, at alle computere har licenser til at søge i kommercielle databaser og er koblet op til de fysiske biblioteker i den nordjyske region. Læringsklodsen bemandes med informationsspecialister (bibliotekarer). Læringsklodsen ejes måske af  Danmarks Biblioteksskole. 

Læringsklodsen står i øjeblikket i Hals, hvor borgerforeningen har søgt om at få kurser i søgning på nettet. Senere på måneden vil klodsen blive flyttet til Strandby. Her skal den fungere sammen med andre læringsklodser, da flere folkeskoler og et par gymnasieklasser er startet på et stort projekt omkring Kattegat. 

En læringsklods står i øjeblikket ude ved en lille virksomhed indenfor fiskeindustrien mellem Skagen og Frederikshavn. Virksomheden er for lille til selv at indrette computerarbejdspladser til alle medarbejderne. Det er for dyrt og upraktisk at sende medarbejderne ind på handelsskolen i Frederikshavn. Det er også nødvendigt løbende at kunne overvåge produktionen og gribe ind, hvis der er problemer. Det er ikke let at få vikarer. Medarbejderne og arbejdsgiveren har ønsket at få et simpelt kursus i brug af  kontorprogrammer. Via nettet har de ansøgt om at få en læringsklods i en måned. Handelsskolen i Frederikshavn sender en lærer ud i læringsklodsen. Fabrikken skal dog ikke bruge læringsklodsen hele dagen. Så om eftermiddagen kan de lokale borgere få adgang til at se, hvad Åben Universitet kan tilbyde som fjernundervisning. Om aftenen bliver læringsklodsen omdannet til et værksted, hvor man kan lære at producere hjemmesider. 

En læringsklods er udlejet til et geologihold fra Københavns Universitet. Læringsklodsen er indrettet som et feltlaboratorium og et kommunikationscenter. Læringsklodsen er opstillet på en campingplads i Lønstrup, da de studerende skal undersøge Lønstrup klint. Det handler jo om at skabe interesse for det nordjyske område. 

Generelt har læringsklodserne den fordel, at de i perioder kan flyttes ud i de nordjyske naturområder. Ideen er, at elever og studerende skal have hands-on oplevelser helt i overensstemmelse med den pædagogiske retning der går under betegnelsen konstruktivisme. I klodserne har elever og studerende adgang til digitale faciliteter som computere, printer, tv og video, digitalekamera, Internet mm. 

I Kvissel er en gruppe borgere i gang med at producere en lokalhistorisk videofilm og måske en cd-rom, hvor man anvender faciliteterne i en speciel multimedie læringsklods. Den lokalhistoriske forening råder over klodsen i en måned. 

I Hals er der efterhånden flere borgere der har hjemmearbejdsdage, hvor de arbejder fra en computer der er koblet op til arbejdspladsens netværk. Alle er glade for ikke at skulle ud i morgentrafikken, men flere klager over, at de føler sig socialt isolerede. Syv hjemmearbejdere har fundet sammen. De har ansøgt om få stillet en læringsklods til rådighed i en længere periode for at se om det vil ændre på deres ensomhed. Syv arbejdspladser er blevet indrettet, og en ny arbejdsglæde har vist sig. Læringsklodsen anvendes om aftenen som grupperum for en gruppe fra Ålborg Universitet, som er ved at skrive et større bachelor projekt. De lokale politiske foreninger har også adgang til læringsklodsen. De fremstiller hjemmesider som skal bruges i kommunalvalget. 

Landbrugsmuseet i Vogn vil gerne etablere en virtuel udstilling om landbruget på Internettet, men råder ikke selv over tilstrækkelig mange computere. Derfor har museet fået en læringsklods opstillet i en måned. Om aftenen anvendes læringsklodsen af en gruppe unge mennesker i Tolne, som har fået lov til at spille i netværk, da der er langt til den nærmeste kommercielle netcafe. Det har i øvrigt også gjort forældrene interesseret i læringsklodsen. 

En mindre coaster er charteret af Nordjyllands amt i en begrænset periode. Coasteren sejler rundt med et par læringsklodser. Coasteren anløber øer og mindre havnebyer i Limfjorden. Igen er det fjernundervisning, der præsenteres for borgerne af undervisere fra de nordjyske uddannelsesinstitutioner. 

En skoleklasse fra Tårs skal til Norge. De skal beskæftige sig med flora og fauna på fjeldet. Som et særligt eksperiment har de fået lov til at medbringe en læringsklods, som flyves der op af forsvaret.

De nordjyske uddannelsesinstitutioner har ønsket at gøre et fremstød i St. Petersborg i Rusland. De vil sælge uddannelse på det globale uddannelsesmarked. I en periode på 3 måneder har de fået opstillet to læringsklodser i byen.

 

Organisation 

Projektet går i korthed ud på at skabe uddannelse til alle i den lærende region. Læringsklodserne opstilles kun i mindre byer under ca. 10.000 indbyggere. Først senere kan man lege med klodserne f.eks. ved at flytte dem til udlandet eller leje dem ud til institutioner uden for den nordjyske region. 

Fra klodserne skal borgerne gøres opmærksom på muligheden for fjernundervisning fra de nordjyske uddannelsesinstitutioner, som er gået ind i projektet med de mobile læringsklodser. 

I starten handler det om at få sparket en kompetenceudvikling i gang i små bysamfund og landområder. 

Der er naturligvis mange muligheder for den praktiske organisation og kun nogle få ideer skal gives. 

A) De nordjyske uddannelsesinstitutioner der går ind i projektet nedsætter en bestyrelse. Denne bestyrelse nedsætter et forretningsudvalg, som tager sig af de overordnede forhold vedrørende læringsklodserne. F.eks. deres specifikationer, antal, hvor de skal produceres, hvor de skal opstilles osv. Den daglige administration af læringsklodserne foretages af et meget lille sekretariat, som hører hjemme i en mobil centerklods. 

De uddannelsesinstitutioner der går ind i projektet tegner andele i læringsklodserne og forpligter sig til at stille fjernundervisning og lærere til rådighed. 

B) Som største uddannelsesinstitution i regionen går Ålborg Universitet i gang med at udvikle prototyper af læringsklodser i samarbejde med et par virksomheder i regionen. Andre uddannelsesinstitutioner i ind- og udland kan så leje læringsklodserne. 

C) Nordjyllands amt udvikler projektet og anskaffer læringsklodserne. Amtets borgere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og foreninger kan så ansøge om at få læringsklodserne i begrænsede perioder. Dette vil klart være den bedste løsning. 

D) Der oprettes en virksomhed på normale kommercielle vilkår. Den udvikler læringsklodserne, som så sælges til de enkelte uddannelsesinstitutioner i regionen. De sælges med støtte fra Det Digitale Danmark. Problemet ved denne løsning er at indsatsen bliver ukoordineret og at de enkelte læringsklodser ikke kan sættes sammen afhængig af projekter i regionen. Det vil også kun være de store uddannelsesinstitutioner, som har mulighed for at anskaffe sig en eller flere klodser. 

 

Copyright 

PG Policy, Research & Education ved Peter Gorm Larsen (5.3.2000)

www.policy.dk