Peter Gorm Larsen, 14.2.2000. Copyright (c).

Det Digitale Danmark er uden demokratiske visioner

Efter at have læst rapporten Det Digitale Danmark og besøgt en række offentlige hjemmesider sidder jeg med en noget flad fornemmelse.

Det hele synes at handle om styring, rationalitet, effektivitet, konkurrenceevne, penge og måske besparelser. Den offentlige sektor skal være med på noderne. Man drømmer om det papirløse kontor. Dokumenter skal være elektroniske. E-business er fremtiden. Det offentlige skal vise et godt eksempel ved at købe ind over nettet. Der skal skabes IT-fyrtårne og Danmark skal omformes til et nyt Silicon Valley. På IT-området skal Danmark blive et af verdens førende lande. Vi skal satse på livslang uddannelse for at kunne følge med i den globale konkurrence.

Vi skal have hurtig adgang til offentlig information i døgnets 24 timer. Ved hjælp af en elektronisk signatur (digital underskrift) skal vi via nettet kunne vælge læge, udfylde flyttemeddelelser, søge om lov til at bygge en udestue eller se hvor meget affald vi producere. Der skal oprettes offentlige call-centre, som vi kender fra de store virksomheder.

Den typiske offentlige hjemmeside

En hjemmeside er blevet et "must". Der synes at være tale om en Lemming-effekt. Mange offentlige hjemmesider har karakter af "me-too" uden nogen form for nytænkning.

Alle ministerierne er på nettet med flotte hjemmesider fyldt med love, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og rapporter samt publikationer i fuld tekst. Det kan ikke benægtes, at det har gjort det lettere at finde information. Mange styrelser og direktorater er også på nettet. Universiteter og mellemlange uddannelser er også med. Halvdelen af alle kommuner har nu hjemmesider.

Men er det hjemmesider med visioner? Er det hjemmesider, der skaber mere klarhed over beslutningsprocesser? Er det ikke blot tale om mere styret information? Eller legitimering af beslutninger, der foregår i lukkede fora? Er det hjemmesider der skaber mere demokrati?

Når det offentlige selv skal vurdere hjemmesiderne synes de at tage en designers, en IT-nørds eller en bibliotekars  briller på? Ser siderne godt ud? Er de funktionelle? Hvor hurtig er Access-tiden,? Er de godt struktureret?  Virker søgefunktionen? Ser de måske mere på form end på indhold? Glemmer de visionerne bag folkestyret? 

Den typiske kommunale hjemmeside synes ikke grundlæggende at ændre noget som helst ved det lokale demokrati. De informationer der findes på nettet fandtes ofte før på det lokale bibliotek, i vejviseren eller de kommunale velkomst bøger til nye borgere.

På nettet har jeg mødt eksempler på, at du som borger end ikke kan skrive til kommunen via e-mail på trods af, at kommunen har en hjemmeside. Det er sjældent, at de lokale politikere har en e-mailadresse. Det er sjældent, at du som borger via e-mail direkte kan skrive til navngivne embedsmænd. Ofte kan du slet ikke se, hvem der står bag de mange dokumenter på de offentlige hjemmesider. Hvornår er de lagt ud, og hvornår er de sidst opdateret? Hvordan kommer jeg tilbage til forsiden i informationshavet af byggetilladelser, lokalplaner, fjernvarme, renovation osv.?

Jeg har set kommunale hjemmesider, hvor der i et menupunkt står spørgetid. Når du kliker med musen, for du oplyst, hvornår du kan møde frem nede på rådhuset. Er det ikke interaktivt og højteknologisk?

Generelt synes kommunerne ikke at være særlig interesseret i at komme i virtuel kontakt med borgerne. Der findes kun sjældent elektroniske debatfora og elektroniske afstemninger. Det er statiske hjemmesider. De bedste er fyldt med elektroniske blanketter! Se, hvor det sner!

Forbruger mere end borger

Tendensen synes at være, at indbyggerne i Danmark betragtes mere som forbrugere end demokratiske medborgere. Det handler åbenbart om, at den offentlige sektor skal ligne det private erhvervsliv. Service, hastighed, design og lethed er i top. Hvad med demokrati og kultur?

Tryk 1, hvis du skal have kontanthjælp. Tryk 2, hvis du skal have tilskud til briller. Tryk 3, hvis du skal have natble på. Tryk 4, hvis du vil have en blanket til at klage over, at de barn er blevet tvangsfjernet. Tryk 5, hvis du vil have tilsendt en lokalplan. Tryk 6, for at få oplyst, hvor meget du skyller ud fra dit toilet osv.

Den kendte tyske sociolog Habermas vil sikkert sige, at Det Digitale Danmark er mere systemverden end livsverden. Det handler om rationalitet, penge, magt og regler. Men hvorfor ikke mere livsverden? Hvorfor lægger hjemmesiderne ikke op til dialog og debat mellem mennesker?

De forskellige offentlige institutioner og myndigheder synes at svælge i selvforherligelse. Se, hvor er vi åbne og demokratiske. Vi ligger alt vores information ud på nettet. Byrådsdagsordner, udvalgsbilag, love og bekendtgørelser. Selv Hr. Hansens ansøgning om at få lov til at bygge en carport kan du finde på nettet.

Demokratiopfattelser

Det er min påstand, at de offentlige hjemmesider ikke rykker, når det handler om udviklingen af demokratiet i Danmark. Naturligvis er det afhængig af, hvordan man definere demokrati.

Man kan betragte demokrati som blot en praktisk styreform, når en stor gruppe mennesker skal træffes fælles beslutninger. Den nu afdøde jurist Alf Ross var en dansk repræsentant for denne retning. Andre ord er Konkurrence-demokrati, Det formelle-demokrati eller Det repræsentative-demokrati. Kravet til borgeren er blot her, at han/hun skal gå hen og stemme engang imellem på forskellige konkurrerende partier (eliter). For at kunne afgive sin stemmer skal borgeren være oplyst og have information. Når Det Digitale Danmark bliver en realitet kan borgeren finde informationen på nettet fremfor på biblioteket eller i den kommunale vejviser.

Man kan også betragte demokrati som en livsform. Her handler det om dialog, udveksling af synspunkter, gensidighed, respekt og tolerance. Den nu afdøde teolog Hal Koch var en dansk repræsentant for denne retning. Andre ord er Deltagelse-demokrati eller Direkte-demokrati. Det er åbenlyst, at det ikke er denne demokratiopfattelse der præger Det Digitale Danmark og de offentlige hjemmesider. Man ønsker ikke dialog og debat. Man ønsker ikke meningstilkendegivelser og små vejledende afstemninger. Politik er besværligt og skaber grus i det digitale maskineri.

Årsagen til de kedelige offentlige hjemmesider skyldes måske, at de er skabt af administratorer, IT-nørder og bibliotekarer mere end af visionære politikere.

Mit håb er, at vi med tiden kan udvikle et virtuelt demokrati, der er mere end blot offentlige vejvisere på nettet. Vejvisere og bunker af styret information skaber ikke demokrati og kultur. Det er ikke nok, at designet er flot, søgefunktionen er god og blanketter kan udfyldes elektronisk. Lad os skabe et Digitalt Danmark med demokratiske visioner.

 

Forslag til litteratur:

Andersen, Jørgen Goul (1995): Politik og samfund i forandring, 3.udgave, forlaget Columbus, København.

Bundsgaard, Jeppe (1999): Internettet Atom eller fragment - en dialektisk kommunikationsteoretisk og - historisk undersøgelse af internettet, Specialeafhandling, Center for Nordiske studier ved Odense Universitet. Findes på nettet: http://hjem.get2net.dk/JeppeB/speciale/

Det digitale Samfund - Omstilling til netværkssamfundet, + bilag (1999), Forskningsministeriet, København. Findes på nettet samt debat: http://www.detdigitaledanmark.dk

Hesseldahl, Peter (1998): Den ny natur, Høst og Søn, København. Debat findes på nettet: http://www.nynatur.dk/

Hoff, Jens et al. (1999): Internet og demokrati - Erfaringer fra kommunalvalget, Jurist- og Økonomforbundets forlag, København.

Info-samfundet år 2000 (1994): Forskningsministeriet, Schultz Information, København. Findes på Forskningsministeriets hjemmeside: http://www.fsk.dk

Jørgensen, Kresten (1997): Det sidste menneske - da danskerne opgav demokratiet, Fremad, København.

Lübcke, Poul (1995): Politikens bog om politiske ideer, Politikens forlag, København.

Nørretranders, Tor (1997): Stedet som ikke er. Fremtidens nærvær, netværk og internet, Aschehoug, København. På nettet findes der en debat om bl.a. demokrati. http://www.stedetsomikkeer.dk/ . Jeg har ikke læst bogen som pt. er udsolgt fra forlaget.

Olesen, Kjeld (1997): Det robotiserede menneske - pejlinger i et politisk opbrud, forlaget Fremad.

Teknologirådet: Findes på Nettet: http://www.tekno.dk. Her findes der også artikler om demokrati og teknologi.

Qvortrup, Lars (1998): Det hyperkomplekse samfund. 14 fortællinger om Informationssamfundet, Gyldendal, København.

Venlig hilsen

Cand. scient. pol.

Peter Gorm Larsen

Konsulent på Danmarks Biblioteksskole: http://www2.db.dk/pgl

 privat: http://www.policy.dk

 

Se et eksempel: http://www.thisted.hotforum.dk